Katalog medyczny

logo_strony

Nazwa strony: Rokoko s.c.

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Warszawa
  • Kod pocztowy: 04-306
  • Ulica i numer: Szaserów 38
  • Województwo: Mazowieckie
  • NIP: 1132172425

Firma HairMe zaj­muje się sze­roko pojętą pro­fi­lak­tyką wło­sów. Pro­wa­dzi Kli­nikę Włosa w War­sza­wie oraz sieć skle­pów sta­cjo­nar­nych w Pol­sce. Ofe­ruje zabiegi prze­dłu­ża­nia i zagęsz­cza­nia wło­sów. Pro­wa­dzi sprze­daż akce­so­riów oraz zgrze­wa­rek. Sprze­daje natu­ralne włosy sło­wiań­skie, pre­mium i w kit­kach. Poleca metodę clip-in i spo­sób kanap­kowy tape-in.

Szczegóły wizytówki

Promuj skuteczniej swoją firmę:

Rokoko s.c.

Opinie o stronie:

Dodaj swój komentarz »